Včelaři ze Zlaté Olešnice

Stránky základní organizace ČSV ve Zlaté Olešnici

* Dopisy ZO

Zákon o veterinární péči

Dnem 1.10.1999 vstoupil v platnost č.166/1999 Sb.o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů ( veterinární zákon ).Na základě této změny vydalo OVS v Liberci závaznou vyhlášku,kterou se vyhlašují mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy včel –VARROÁZY.Znění celé vyhlášky je k nahlédnutí u předsedy a jednatele ZO.

Pro informaci včelařů v obvodu ZO byl učiněn podstatný výtah z této vyhlášky týkající se chovu včel a povinností chovatele.Dodržováním těchto zásad se včelař uchrání případných sankcí.

§ 1 Předmět úpravy.Všeobecné podmínky vedoucí k vydání této vyhlášky – celý text je k nahlédnutí u předsedy a jednatele ZO.

§ 2 Povinnosti chovatelů včel.Každý chovatel včel ( a to i neorganizovaný ) je povinen bránit vzniku nebezpečné nákazy včel –VARROÁZY a k zabezpečení prevence a tlumení a tlumení této nákazy se mu ukládají tyto povinnosti.

1 ) Oznámit do 15.3.každého roku své ZO počet včelstev a jejich stanoviště.Povinnosti ohlášení dále podléhá každý nově založený i zaniklý chov včel, a to do 72 hodin po jeho založení,nebo zániku.ZO do 31.3.předá aktualizované seznamy stanovišť příslušným Ob.úřadům.

2 )  Zajistí ošetřování včelstev,a to :  a ) v období podzim zima.

  Všechny chovy včel musí být podrobeny dvojímu ošetření fumigací přípravkem VARIDOL a jednomu ošetření aerosolem VARIDOL AER.Ošetření se provede v období od 10.10. do 31.12.,přičemž poslední ošetření nesmí být provedeno dříve než 20.11.Při druhém a třetím ošetření nesmí být ve včelstvech zavíčkovaný plod.U všech včelstev musí být nejpozději 30.9.vloženy na dna úlů podložky,které se po ukončení léčby pečlivě očistí a vrátí zpět do úlů.Po posledním ošetření se doporučuje interval mezi ošetřením a očistěním podložek 7 dnů.(možný dodatečný spad roztočů z rámků).

B )  jarní období.V průběhu ledna provedou pověření pracovníci ZO komisionální odběr měli ze všech stanovišť (tj.i u neorganizovaných včelařů).Vytvoří se směsné vzorky a předají pověřenému členu ZO,který zařídí další. Odběr a předání vzorků musí být provedeno nejpozději do 15.února,aby vyšetření mohlo být ukončeno do 28.února.Není přípustné,aby vzorky byly odebírány pouze majitelem a samostatně doručovány k vyšetření.V případech,kdy se vyšetřením zimní měli prokáží vysoké nálezy roztočů  ( 3 a více roztočů v průměru na včelstvo ),budou  postižená včelstva povinně a neprodleně ošetřena nátěrem plodu přípravkem M-1 AER s následující fumigací přípravkem VARIDOL. Stejným způsobem musí být ošetřena včelstva u nichž bude zjištěno ,že nebyla ošetřena v období podzim zima.Jarní ošetření musí být ukončeno nejpozději  do 15. Dubna.

C )   letní období.Chovy včel,kde při vyšetření zimní měli bylo zjištěno víc než 30% stanovišť s průměrným nálezem nad 3 samičky roztoče na včelstvo musí být ošetřena přípravky GABON PF 90 nebo GABON PA 92.

3 ) Veškerá ošetření a úhradu za tato ošetření dohodne chovatel včel se ZO v jejichž působnosti se chovy včel nacházejí a to nejpozději do 15.9.Úhradu za ošetření včelstev dohodne  včelař se ZO ,ke které je příslušný.Rovněž včelaři,kteří nejsou organizováni jsou povinni respektovat pokyny složek ČSV týkající se ošetřování včelstev.

 § 3 )  Každý občan je povinen bez zbytečné prodlevy oznámit nález divoce žijícího včelstva  a rojů neznámého původu příslušné ZO ,nebo obecnímu úřadu ,který tuto skutečnost bezodkladně sdělí příslušnému ZO.

§ 4  Povinnosti ZO ČSV a jiných právnických osob.O provedených úkonech vede ZO evidenci.ZO nahlásí neprodleně OVS včelaře,kteří nepožádali o ošetření do 15.10.každého roku.V případě,že by na žádost včelaře prováděla léčbu komise z jiné ZO,je nutná vždy přítomnost zástupce ZO na jejímž území má včelař svá včelstva. Včelstva neošetřena,nebo nevyšetřena z jakýchkoliv důvodů ve lhůtách a způsoby uvedenými v § 2 budou utracena i s ostatními včelstvy na stanovišti bez poskytnutí finanční náhrady na podkladě mimořádného veterinárního opatření dle § 54 zákona č.166/1999 Sb.Náhradu za utracení včelstva  hradí jeho majitel      § 5 )K jakýmkoliv přesunům včelstev,trvalým i dočasným ( kočování ) je zapotřebí ve smyslu § 54,odstavec1,písm. B  veterinárního zákona souhlas OVS v Liberci,zároveň je včelař povinen respektovat jemu vymezený rozsah přesunu ,daný OVS.

§ 6  Za porušení této vyhlášky může OVS uložit včelaři pokutu dle § 71,nebo § 73 zák. 166/1999 Sb.
Žádné komentáře
 
Stránky, vytvořené s láskou a úctou k přírodě, včelám a přírodním zázrakům....